เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

คำอธิบายรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย
รายวิชา                   ท ๒๐๒๐๑ การเขียนเชิงวิชาการ                                                  ๑.๐ หน่วยกิต  
ระดับชั้น        มัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑                                    ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ครูผู้สอน        ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                             กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ กระบวนการ และฝึกการเขียนสารคดี บทความทางวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ และโครงงานอย่างมีคุณภาพ
         
ผลการเรียนรู้
       ๑. บอกความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการเขียน สารคดี บทความทางวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ และโครงงาน
       ๒. เขียนสารคดี บทความวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ และโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ

แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน  คลิก

ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.