เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM Version 6
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

แบบฝึกเสริมทักษะ

หน่วยที่ ๑ คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ให้นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑-๔ ในสมุดของนักเรียนส่งครูในคาบเรียน  คลิก
ให้นักเรียนเข้าห้องเรียนใน Classroom google โดยใช้รหัสดังนี้
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๑ ใช้รหัส k07pnl
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๒ ใช้รหัส 5xyud3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๓ ใช้รหัส 3jxi7u8
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓.๔ ใช้รหัส 5dwa5pv
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้่าชมเว็บไซต์

Loading..

หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.