เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

19 มิถุนายน 2563
19/มิถุนายน/2563
ชลิตา
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โดย ชลิตา


     

     

     

     

 
 6 สิงหาคม 2565
6 สิงหาคม 2565
คณะผู้บริหารจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เยี่ยมชมหอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
6/สิงหาคม/2565
 18 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุด
18/พฤศจิกายน/2564
 10 พฤศจิกายน 2564
10 พฤศจิกายน 2564
นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ และพญ.พัชรี ขันติพงษ์ เยี่ยมชมห้องสมุด
10/พฤศจิกายน/2564
 9 พฤศจิกายน 2564
9 พฤศจิกายน
คณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 1 เยี่ยมชมห้องสมุด
9/พฤศจิกายน/2564
 8 พฤศจิกายน 2564
8 พฤศจิกายน 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน เยี่ยมชมห้องสมุด
8/พฤศจิกายน/2564
 4 พฤศจิกายน 2564
4 พฤศจิกายน 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหัวฝาย เยี่ยมชมห้องสมุด
4/พฤศจิกายน/2564
 30 ตุลาคม 2564
30 ตุลาคม 2564
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุด
30/ตุลาคม/2564
 12 มีนาคม 2564
12 มีนาคม 2564
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด
12/มีนาคม/2564
 10 มีนาคม 2564
10 มีนาคม 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องสมุด
10/มีนาคม/2564
 4 มีนาคม 2564
4 มีนาคม 2564
อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินงานปั้นเจ้าของบ้านดอยดินแดง และคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานเครือข่าย MOC Biz Club Thailand เยี่ยมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครั้งที่ 13 และเยี่ยมชมห้องสมุด
4/มีนาคม/2564
 3 มีนาคม 2564
3 มีนาคม 2564
คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว และคุณผุสณี พริ้งพวงแก้ว เยี่ยมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ครั้งที่ 13 และเยี่ยมชมห้องสมุด
3/มีนาคม/2564
 22 กุมภาพันธ์ 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (JICA) เยี่ยมชมห้องสมุด
22/กุมภาพันธ์/2564
 19 กุมภาพันธ์ 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ เยี่ยมชมห้องสมุด
19/กุมภาพันธ์/2564
 4 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์
ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น และดร.วรกมล สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำบอน เยี่ยมชมห้องสมุด
4/กุมภาพันธ์/2564
 14 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ. สพม. 36 ตรวจเยี่ยมห้องสมุด
14/มกราคม/2564
 18 พฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
18/พฤศจิกายน/2563
 17 พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563
ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมห้องสมุด
17/พฤศจิกายน/2563
 22 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด
22/ตุลาคม/2563
 11 กันยายน 2563
11 กันยายน 2563
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพานพิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด
11/กันยายน/2563
 29 สิงหาคม 2563
29 สิงหาคม 2563
คณะครูจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องสมุด
29/สิงหาคม/2563
 19 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด
19/มิถุนายน/2563
 21 กุมภาพันธ์ 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ เยี่ยมชมห้องสมุด
21/กุมภาพันธ์/2563
 11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมห้องสมุด
11/กุมภาพันธ์/2563
 17 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
คณะครูและนักเรียนจาก Tokyo Gakugei University Senior High School ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมห้องสมุด
17/มกราคม/2563
 15 มกราคม 2563
15 มกราคม 2563
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเมินห้องสมุดดีเด่น
15/มกราคม/2563
 12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ เยี่ยมชมห้องสมุด
12/ธันวาคม/2562
 18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียน Yishun Innova Junior College ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมห้องสมุด
18/พฤศจิกายน/2562
 2 พฤศจิกายน 2562
2 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมห้องสมุด
2/พฤศจิกายน/2562
 1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เยี่ยมชมห้องสมุด
1/พฤศจิกายน/2562
 27 ตุลาคม 2562
27 ตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา เยี่ยมชมห้องสมุด
27/ตุลาคม/2562
 11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
คณะศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง เยี่ยมชมห้องสมุด
11/ตุลาคม/2562
 9 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ประจำปี 2562 เยี่ยมชมห้องสมุด
9/กันยายน/2562
 17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
รองเลขาธิการสภาการศึกษา และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุด
17/มิถุนายน/2562
 14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน เยี่ยมชมห้องสมุด
14/มีนาคม/2562
 7 มกราคม 2562
7 มกราคม 2562
คณะกรรมการโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช เยี่ยมชมห้องสมุด
7/มกราคม/2562
 21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
21/ธันวาคม/2561
 14 ธันวาคม 2561
14 ธันวาคม 2561
คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 จ.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
14/ธันวาคม/2561
 30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
นายมงคล สิงห์ปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด
30/พฤศจิกายน/2561
 22 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมห้องสมุด
22/พฤศจิกายน/2561
 3 ตุลาคม 2561
3 ตุลาคม 2561
คณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย เยี่ยมชมห้องสมุด
3/ตุลาคม/2561
 10 กันยายน 2561
10 กันยายน 2561
คณะกรรมการตรวจติดตามการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สพม.36
10/กันยายน/2561
 5 กันยายน 2561
5 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และผู้แทนสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เยี่ยมชมห้องสมุด
5/กันยายน/2561
 15 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม 2561
คณะติดตาม การดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการยกระดับประเมิน PISA 2018 ระดับสถานศึกษาจากศูนย์ PISA สพฐ.
15/สิงหาคม/2561
 1 สิงหาคม 2561
1 สิงหาคม 2561
คณะครูจากโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย เยี่ยมชมห้องสมุด
1/สิงหาคม/2561
 24 กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561
ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกิตติคุณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เยี่ยมชมห้องสมุด
24/กรกฎาคม/2561
 24 กรกฎาคม 2561
24 กรกฎาคม 2561
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่มาร่วมงาน Symposium 2018 เยี่ยมชมห้องสมุด
24/กรกฎาคม/2561
 4 กรกฎาคม 2561
4 กรกฎาคม 2561
คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องสมุด
4/กรกฎาคม/2561
 18 มิถุนายน 2561
18 มิถุนายน 2561
คณะครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมห้องสมุด
18/มิถุนายน/2561
 21 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
คณะ KOSEN จากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมห้องสมุด
21/พฤษภาคม/2561
 21 พฤษภาคม 2561
21 พฤษภาคม 2561
คณะผู้อบรม PISA เยี่ยมชมห้องสมุด
21/พฤษภาคม/2561
 19 พฤษภาคม 2561
19 พฤษภาคม 2561
คณะผู้บริหาร เยี่ยมชมห้องสมุด
19/พฤษภาคม/2561
 27 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และคณะครู เยี่ยมชมห้องสมุด
27/เมษายน/2561
 5 กุมภาพันธ์ 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สพม.36 เยี่ยมชมห้องสมุด
5/กุมภาพันธ์/2561
 12 มกราคม 2561
12 มกราคม 2561
คณะครู จากโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องสมุด
12/มกราคม/2561
 11 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561
คณะผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน จากโรงเรียน Tokyo Gakugei University Senior high School Japan เยี่ยมชมห้องสมุด
11/มกราคม/2561
 4 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย เยี่ยมชมห้องสมุด
4/มกราคม/2561
 16 ธันวาคม 2560
16 ธันวาคม 2560
นางอรทัย ล่ำสัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด
16/ธันวาคม/2560
 1 ธันวาคม 2560
1 ธันวาคม 2560
คณะศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาเอกหลักสูตรและการสอน เยี่ยมชมห้องสมุด
1/ธันวาคม/2560
 29 พฤศจิกายน 2560
29 พฤศจิกายน 2560
นายศักดา สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เยี่ยมชมห้องสมุด
29/พฤศจิกายน/2560

 

Loading..
        


 
 

  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.