เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

คำอธิบายรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย
รายวิชา                   ท ๒๐๒๐๑ การเขียนเชิงวิชาการ                                                  ๑.๐ หน่วยกิต  
ระดับชั้น        มัธยมศึกษาปีที่ ๒       ภาคเรียนที่ ๑                                    ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ครูผู้สอน        ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒                             กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ กระบวนการ และฝึกการเขียนสารคดี บทความทางวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ และโครงงานอย่างมีคุณภาพ
         
ผลการเรียนรู้
       ๑. บอกความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบการเขียน สารคดี บทความทางวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ และโครงงาน
       ๒. เขียนสารคดี บทความวิชาการ รายงานเชิงวิชาการ และโครงงานได้อย่างมีคุณภาพ

แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน  คลิก

ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.