เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

     
 
                      หอสมุดและแหล่งเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
             เชียงราย เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้บริการทรัพยากร
             สารสนเทศ 
ทางการศึกษา จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดระบบบริการจัดการงาน ห้องสมุดให้มีมาตรฐาน
             นำนวัตกรรมที่ทันสมัย และจัดหาสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน
             

      
             
                - พัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
                - ให้บริการการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
                   ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีคุณภาพ
                - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาที่หลากหลาย
                - จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการ                     

         
ระบบจองห้องสมุด
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..

ห้องสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
345 หมู่ 2 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-174551-4 โทรสาร 053-174-555

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.